Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie

Historie vzdělávání dětí v Tištíně je jistě dávná, ale podrobnější informace o školství v obci se daří zmapovat až od konce 18. století.
Na přelomu 18. a 19. století se vyučovalo v nízké budově se slaměnou střechou. Nová školní budova se začala stavět v roce 1846. V přízemí se nacházel byt pro učitele, v poschodí jedna velká učebna. Z tohoto období se nám zachovaly klenby na stropě v přízemí – současná jídelna mateřské školy a šatna základní školy. V roce 1874 byla dočasně zřízena druhá učebna v prostorách staré kaple. V roce 1891 proběhla oprava a rozšíření budovy od vchodu vpravo. Vznikly dvě školní učebny a škola dostala podobu, kterou známe dnes. V roce 1939 byla zřízena třetí učebna v přízemí školy.
V počátcích historie tištínské školy dohlížel na vyučování farář. Koncem 19. století se počet žáků ve škole pohyboval kolem 150, z toho bylo asi 30 dětí z Koválovic. Školní rok začínal 1. září a končil 15. července. Školní zpráva se vystavovala žactvu čtvrtletně. Někteří rodiče záměrně neposílali své děti do školy, neboť ty jim musely pomáhat na poli a v hospodářství, a tak se škola potýkala s velkými problémy s docházkou žáků.
V roce 1901 navštívil naši školu Dr. Emil Holub – známý cestovatel, který ve sbírkách školy zanechal vycpaniny přivezené z cest po Africe.
Na počátku 20. století – v roce 1905 přestaly do naší školy docházet děti z Koválovic, protože se začaly učit ve vlastní škole. Většina žáků starších 11 let navštěvovala školy měšťanské, nejvíce klášterní měšťanku v Nezamyslicích. V září 1936 bylo ustaveno první rodičovské sdružení.
Těžká válečná doba zasáhla také školství. Povinně bylo zavedeno vyučování němčiny v délce 4 hodin týdně. Žáci 1. ročníku zůstali bez učebnic, učitel jim předepisoval učivo do sešitu. Válečná doba si vyžádala omezení spotřeby papíru, proto bylo vydáno nařízení, aby děti používaly k výuce břidlicové tabulky. Proběhla revize žákovských a učitelských knihoven, vlastenecké obrazy, mapy i vlajky musely být odevzdány.
Od září 1943 byla z podnětu ředitele Hospodářské školy v Kojetíně zřízena v Tištíně pobočka školy pod názvem Lidová škola zemědělská. Sídlila v budově tištínské školy. Výuka byla určena pro zemědělský dorost ve věku 14 – 16 let. Tuto školu navštěvovalo 32 žáků z Tištína a okolí. Vyučování probíhalo jednou týdně – každou středu odpoledne.
V poválečných letech se ve škole rozvíjela bohatá kulturní činnost. V roce 1948 se pobočka Lidové školy zemědělské vrátila zpět do Kojetína a naše škola dostává nové úřední označení v duchu sovětských požadavků – Národní škola. V tomto roce byla v Tištíně založena Mateřská škola. Navštěvovaly ji děti ve věku 3 – 6 let, kterých bylo v prvním roce přihlášeno 26. Vybavenost školky byla minimální, proto byly uskutečňovány sbírky na nákup vybavení a hraček.
V roce 1968 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce včetně přístavby mateřské školy. Nová školní kuchyně se dvěma jídelnami a mateřská škola s novou lehárnou zahajují provoz v roce 1975. Kamna s uhláky nahrazuje ústřední topení. Toto období je také charakteristické zaváděním nové vzdělávací soustavy typické výukou množin a povinnou desetiletou školní docházkou.
Po „sametové revoluci“ v listopadu 1989 přišlo mnoho změn také do školství. Dochází ke zrušení povinné výuky ruského jazyka, postupně se do vzdělávacího programu školy dostává jazyk německý a anglický ve volitelné formě pro děti nižších ročníků. Od roku 1997 je zaveden povinný cizí jazyk od 4. ročníku a v roce 2007 již od 3. ročníku.
V roce 2004 začala v naší škole fungovat pobočka Základní umělecké školy v Němčicích nad Hanou a naši žáci se tak mohou učit hře na flétnu, kytaru, housle nebo akordeon. S vývojem technické oblasti ve společnosti se i naše škola snaží přizpůsobit a je postupně dovybavována interaktivní a počítačovou technikou.
V letech 2014 a 2015 prochází zásadní rekonstrukcí zahrada mateřské i základní školy.

Vyzkoušejte si

right-banner.jpg

Proškoly.cz

right-banner-03.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

A3-plakat-publicita ZŠ a MŠ Tištín.jpg